Mospilan 20 SP - 5 x 1,8 g

Mospilan 20 SP - 5 x 1,8 g

Dostupnost: do týdne

133,- Kč (bez DPH 109,92 Kč)

V kategoriích: INSEKTICIDY

Výrobce: AgroBio

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

Jak účinkuje?

Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všemvývojovým stadiím škůdců.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

brambory (mandelinka bramborová)

jadroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)

jabloň (obaleč jabloňový)

okurky, papriky, rajče ve skleníku (mšice)

okrasné rostliny (molice skleníková, mšice,vč. mšice bavlníkové)

Jak jej použít?

postřikem celé rostliny

od začátku výskytu

postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Naše zboží

TOPlist